TECALI process SL Realitza estudis i projectes per a l’adequació de màquines i equips a RD1215, tant en màquines d’abans de l’any 1995 (sense marcatge CE), com en màquines posteriors a aquesta data.

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats necessari per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors davant els riscos derivats de les condicions de treball, en el marc d’una política coherent, coordinada i eficaç. Segons l’article 6 de la mateixa seran les normes reglamentàries les que aniran fixant i concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives.

Així, són les normes de desenvolupament reglamentari les que han de fixar les mesures mínimes que s’han d’adoptar per a l’adequada protecció dels treballadors. Entre elles es troben les destinades a garantir que de la presència o utilització dels equips de treball posats a disposició dels treballadors a l’empresa o centre de treball no es derivin riscos per a la seguretat o salut dels mateixos.

L’empresari ha de posar a disposició dels seus treballadors únicament equips i màquines que satisfacin:

  • Qualsevol disposició legal o reglamentària que els sigui d’aplicació.
  • Les condicions generals previstes en l’annex I d’aquest Reial Decret (1215/1997).

Segons el RD 1215/97 l’empresari ha d’adoptar les mesures necessàries perquè els equips de treball o màquines la seguretat depengui de les seves condicions d’instal·lació se sotmetin a:

  • Una comprovació inicial, després de la seva instal·lació i abans de la posada en marxa per primera vegada (amb independència que tinguin Marcat CE)).
  • Una nova comprovació després de cada muntatge en un nou lloc o emplaçament, a fi d’assegurar la correcta instal·lació i el bon funcionament dels equips.

Així mateix de conformitat amb el RD 1215/97, l’empresari:

  • Ha d’adoptar les mesures necessàries perquè els equips de treball sotmesos a influències susceptibles d’ocasionar deterioraments que puguin generar situacions perilloses estiguin subjectes a comprovacions i, si escau, proves de caràcter periòdic, a fi d’assegurar el compliment de les disposicions de seguretat i de salut i de remeiar a aquests deterioraments.
  • Realitzarà comprovacions addicionals de tals equips o màquines cada vegada que es produeixin esdeveniments excepcionals, com ara transformacions, accidents, fenòmens naturals o falta prolongada d’ús, que puguin tenir conseqüències perjudicials per a la seguretat.

Això implica la necessitat per part de l’empresari en el marc de la gestió preventiva de l’empresa a tenir tots els equips de treball d’acord amb el R.D. 1215/97 durant tota la vida útil de l’equip o màquina.